تجیهزات

ترازوي دانسيتومتر ، water absorption

شرح تست

درصد آب جذب شده اندازه گیری می گردد.

استاندارد

D45 1429 / D45 1148
ثبت درخواست
پیمایش به بالا