تجیهزات

کوره

شرح تست

برای تعیین میزان درصد فیلر در پلمیر ها مطابق استاندار استفاده می شود. پس از سوزانده شدن و خارج شدن مواد فرار در دماهای مشخص کلسینه می شود.

استاندارد

ISO 3451
ثبت درخواست
پیمایش به بالا