تجیهزات

کوره

شرح تست

برای تعیین میزان درصد خاکستر مطابق استاندارد استفاده میشود. نمونه پس از سوزانده شدن و خارج شدن مواد فرار در دمای های مشخص کلسینه میشود.

استاندارد

ISO 3451/ASTM D45 74/D10 1145
ثبت درخواست
پیمایش به بالا