تجیهزات

HDT-VICAT

شرح تست

برای تعیین دمای نرمینگی پلیمرها استفاده میشود. مطابق ابعاد نمونه، وزنه مورد نظر طبق استاندارد محاسبه شده و محیط با نرخ دمایی مشخص افزایش میباد. دمایی که دفورمگی مورد نظر ایجاد شود، دمای نرمینگی پلیمر گزارش میشود.

استاندارد

ASTM D 648
ثبت درخواست
پیمایش به بالا