تجیهزات

HDT-VICAT – ساعت اندیکاتور – وزنه

شرح تست

مقاومت مواد در دمای بالا تعیین می شود

استاندارد

ASTM D648 / ISO 75
ثبت درخواست
پیمایش به بالا