تجیهزات

دستگاه کشش و فشار

شرح تست

تعیین نیروی جاگذاری و خارج کردن نمونه از محل مونتاژ بر اساس تست پلن مشتری

استاندارد

ASTM D638
ثبت درخواست
پیمایش به بالا