تجیهزات

آون – کولیس

شرح تست

تست با اندازه گیری تغییر طول قطعه پس از قرارگیری درکلاس دمایی قطعه و مدت زمان مشخص شده در درخواست صورت می پذیرد.

استاندارد

D451234
ثبت درخواست
پیمایش به بالا