تجیهزات

دستگاه کشش – فشار دارای اکستنسومتر

شرح تست

اندازه گیری تنش کششی در نقطه کشش در قطعات پلاستیکی و لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

استاندارد

D411099 / B632100 / ISO 527
ثبت درخواست
پیمایش به بالا