تجیهزات

آون ضد اشتعال، PLC

شرح تست

اندازه گیری نشتی و فشار داخل باک پرشده از بنزین در ظرفیت اسمی در دمای 40 درجه سانتیگراد و زوایای مختلف 15 و 12 درجه، که باید نشتی صفر و فشار داخلی بین 20- تا 80 میلی بار باشد.

استاندارد

DMOV_CAR00_0364
ثبت درخواست
پیمایش به بالا