تجیهزات

دستگاه کشش فشار

شرح تست

برآورد نیروی جدا شدن سالید از اسفنج

استاندارد

D41 1442
ثبت درخواست
پیمایش به بالا