تجیهزات

کوره الکتریکی / بن ماری جوش . دسیکاتور . ترازو هود

شرح تست

خاکستر کل : مطابق دستورالعل مقدار معینی از نمونه سوزانده و سپس به مدت 24ساعت در کوره الکتریکی با دمای550درجه قرار میگیرد .در پایان اختلاف خاکستر بجا مانده با ظرف خالی نشاندهنده میزان خاکستر کل نمونه میباشد. خاکستر نامحلول در اسید : خاکستر بجا مانده از آزمون خاکستر کل را در مجاورت اسید هیدروکلریک 5نرمال و حرارت قرارداده ، ازکاغد صافی رد میکنم و بعد از شستشو کامل کاغذ حاوی خاکستر را سوزانده و سپس بمدت 4ساعت در کوره قرار میدیم ، اختلاف وزن خاکستر با ظرف خالی اولیه ، خاکستر نامحلول در اسید خواهد بود .

استاندارد

3308
ثبت درخواست
پیمایش به بالا