تجیهزات

دانسیتومتر – پیکنومتر دانسیتومتر ، پیکنومتر فلزی ترمومتر، ترازوی دیجیتال

شرح تست

ترازوی 4 صفر بمنظور تعیین دانسیته مطابق با قانون ارشمیدس

استاندارد

D151163/ D551018
ثبت درخواست
پیمایش به بالا