تجیهزات

Penetration

شرح تست

بررسی وضعیت ظاهری خمیر از لحاظ شل یا سفت بودن آن بوسیله دستگاه نفوذپذیری که یک سوزن به وزن 200 گرم به مدت 6 ثانیه بر روی خمیر اعمال شده و نتیجه آن با توجه به نفوذ سوزن داخل خمیر برحسب دهم میلیمتر گزارش میگردد.

استاندارد

D55 1154 / ISIRI – 2950
ثبت درخواست
پیمایش به بالا