تجیهزات

دستگاه تست کاتالیست

شرح تست

آلاینده های گازی در یک شیب دمایی معین، از روی نمونه کاتالیست عبور و عملکرد کاتالیست با ررسی میزان کاهش آلاینده-ها نسبت به دما بررسی می‌گردد.

استاندارد

D155364
ثبت درخواست
پیمایش به بالا