تجیهزات

فور / دسیکاتور . آون . ترازو . پلیت

شرح تست

برای تعیین درصد رطوبت ابتدا 10گرم نمونه به مدت 3ساعت در فور با دمای 103درجه قرار میگیرد، پس از سرد شدن ظرف حاوی نمونه توزین و عدد در فرمول قرار میگیرد تا درصد رطوبت محاسبه گردد.

استاندارد

3308
ثبت درخواست
پیمایش به بالا