تجیهزات

اسپکتروفتومتر

شرح تست

نمونه توسط دستگاه رنگ سنجی مقادیر L,A,B رنگ آن اندازه گیری می گردد

استاندارد

D15 5084
ثبت درخواست
پیمایش به بالا