تجیهزات

پلیکاتور . کرنومتر

شرح تست

هم به روش دستی است و هم دستگاه مخصوص دارد فیلمی از رنگ روی شیشه کشیده می شود و زمانی را که کاملا رنگ خشک شده است و رد انگشت روی سطح رنگ نمی ماند را می خوانیم

استاندارد

این آزمایش منسوخ شده است و دیگر انجام نمی شود.
ثبت درخواست
پیمایش به بالا