تجیهزات

دستگاه سالت اسپری

شرح تست

قرار دادن قطعه در معرض مه نمکی و بررسی شرایط خوردگی/اکسیداسیون قطعه

استاندارد

D251075/ASTM-B117/ISIRI 2400 ISO 3599/B201100/D171058/D171058
ثبت درخواست
پیمایش به بالا