تجیهزات

دستگاه سایش

شرح تست

سطح نمونه را در تماس با تسمه های چرمی با دور خاصی قرار می دهیم و در انتها مشخصات نمونه را از لحاظ پوشش به صورت چشمی بررسی می کنیم.

استاندارد

D14 1425
ثبت درخواست
پیمایش به بالا