تجیهزات

دستگاه تست خستگی خمشی رینگ های سواری

شرح تست

شبیه سازی فضای حرکتی و اعمال نیرو در پیچ جاده در فضای آزمایشگاه توسط دستگاه خاص

استاندارد

Chrysler 2F/00/0010,ISIRI 2401,TUV 30 stvzo,JIS D4103ISO 3006-95E,SAE,
ثبت درخواست
پیمایش به بالا