تجیهزات

سختی سنج

شرح تست

تعیین سختی مواد در shore A بصورت دیجیتال و بر اساس استاندارد درج شده.

استاندارد

ASTM D792/D45 1291/MS700-32(4.9)
ثبت درخواست
پیمایش به بالا