تجیهزات

دستگاه سنجش اندازه ذرات

شرح تست

نمونه ی پودری /تعلیق بر مبنای پراکندگی تابش و منطبق بر تئوری فران هوفر یا مای آنالیز و سایز آن سنجیده می‌شود.

استاندارد

D446415
ثبت درخواست
پیمایش به بالا