تجیهزات

دستگاه سنجش سطح ویژه / آنالیز کنترل شده دمایی

شرح تست

نمونه‌ی آسیاب و پیش آماده سازی شده در اتمسفر گاز بی اثر، تحت جریان گاز نیتروژن و در حمام نتیروژن مایع، قرار داده شده و سطح ویژه ان، منطبق بر میزان نیتروژن جذب شده و برمبنای تئوری برنر، امیت و تلر اندازه گیری می‌شود.

استاندارد

D155366
ثبت درخواست
پیمایش به بالا