تجیهزات

جایگاه بنزین، – بدنه خودرو

شرح تست

اندازه گیری ظرفیت باک های مختلف با استفاده از دستگاه جایگاه بنزین

استاندارد

مطابق طرح کنترل تست قطعه
ثبت درخواست
پیمایش به بالا