تجیهزات

تجهیزات شیشه ای

شرح تست

نمونه مورد نظر توسط محلول پتاسیم هیدروکسید تیتر شده و مقدار پتاسیم هیدروکسید مورد نیاز جهت خنثی کردن یک گرم از نمونه بر حسب میلی گرم بیان می گردد.

استاندارد

دستورالعمل داخلی
ثبت درخواست
پیمایش به بالا