تجیهزات

روتامتر – مولتی متر – منبع تغذیه

شرح تست

اندازه گیری دبی پمپ بنزین و آمپر در ولتاژ و آمپر مشخص انجام می شود.

استاندارد

KES DA302
ثبت درخواست
پیمایش به بالا