تجیهزات

شستشوی فیلم رنگ – ترازوی دیجیتال – دماسنج – رطوبت سنج – اپلیکاتور

شرح تست

مقاومت فیلم رنگ به شستشو

استاندارد

ISIRI 289 – D 2486-96
ثبت درخواست
پیمایش به بالا