تجیهزات

کابين نور- آون – کابین لکه گذاری

شرح تست

میزان اثر لکه ی قطعه بر روی رنگ بدنه بررسی می گردد.

استاندارد

D27 5144
ثبت درخواست
پیمایش به بالا