تجیهزات

دستگاه کشش فشار – آون

شرح تست

برگشت پذیری نوار بعد از اعمال شرایط AGE در ارتفاع مشخص

استاندارد

D45 1300
ثبت درخواست
پیمایش به بالا