تجیهزات

فیکسچر – آون

شرح تست

تست شامل اعمال تغییر شکل ثابت به نمونه آزمایش به میزان متراکم سازی نزدیک به 25 درصد و اندازه گیری تغییر شکل ماندگار پس از پیرسازی در دما با فیکسچر استاندارد می باشد.

استاندارد

D 451132
ثبت درخواست
پیمایش به بالا