تجیهزات

دستگاه کشش فشار

شرح تست

اندازه گیری مدول خمشی در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه.

استاندارد

ISO 178
ثبت درخواست
پیمایش به بالا