تجیهزات

دستگاه کشش و فشار – آون

شرح تست

:اندازه گیری مقاومت در آوردن لوله از کانکتور یا فیتینگ و… و گزارش نیروی آن می باشد.

استاندارد

STE 9623308599
ثبت درخواست
پیمایش به بالا