تجیهزات

دستگاه برودت (فریزر)

شرح تست

نمونه در برودت ذکر شده قرار گرفته و سپس از نظر ظاهری بررسی می گردد.

استاندارد

KES D-G008
ثبت درخواست
پیمایش به بالا