تجیهزات

آون – کابین برودت – کولیس

شرح تست

بررسی قطعه پس قرارگیری در دمای سرد و گرم همراه باجابجایی نمونه ها در زمان کمتر از 30 ثانیه بین دستگاههای آون و فریزر صورت میگیرد.

استاندارد

B220210 / 9624533099
ثبت درخواست
پیمایش به بالا