تجیهزات

فیکسچر – هود – آون

شرح تست

قرارگیری نمونه در تماس با محلول نمک های NaCl,CaCl2,ZnCl2 در دمای 60 سانتیگراد و به مدت 24 ساعت و سپس بررسی ظاهری قطعه می باشد.

استاندارد

D411733
ثبت درخواست
پیمایش به بالا