تجیهزات

چمبر آب و هوایی

شرح تست

انجام تست پس از پر کردن نمونه با آب و قرارگیری در دمای 95 درجه سانتیگراد سپس بررسی نشتی باک که نشتی در این تست مجاز نیست.

استاندارد

INSO 10941 / ISIRI 6480
ثبت درخواست
پیمایش به بالا