تجیهزات

آون – دستگاه کشش فشار

شرح تست

قطعه در مایع مطابق استاندارد قرار میگیرد پس از ان به لحاظ ظاهری و ابعادی بررسی می گردد.

استاندارد

9649631299 / B226165
ثبت درخواست
پیمایش به بالا