تجیهزات

دستگاه ضربه سقوط آزاد – محفظه رطوبت – آون

شرح تست

مقاومت قطعه نسبت به ضربه سقوط آزاد با وزنه و ارتفاع مشخص هر قطعه در دمای محیط می باشد که قطعه باید بدون شکست و ترک باشد.

استاندارد

STE 9623308599 / D421235
ثبت درخواست
پیمایش به بالا