تجیهزات

دستگاه کشش و فشار – ظرف مخصوص مایعات فرار – آون – کابین برودت

شرح تست

اندازه گیری مقاومت قطعات جوشی باک پس از پیرسازی قطعه در بنزین در دماهای 30- و 60 به مدت 10 روز سپس اندازه گیری دوام جوش که قطعه باید حداقل 100 نیوتن را پاس کند.

استاندارد

مطابق طرح کنترل تست قطعه
ثبت درخواست
پیمایش به بالا