تجیهزات

هود آزمایشگاهی – کولیس – آون

شرح تست

پس از پیرسازی نمونه ها به مدت 1000 ساعت در بنزین تغییرات ابعادی در قطعه باید حدود 1 درصد باشد.

استاندارد

B620200
ثبت درخواست
پیمایش به بالا