تجیهزات

دستگاه کشش و فشار

شرح تست

اندازه گیری استحکام مقاومت خمشی در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه.

استاندارد

B226160 / ISO 178
ثبت درخواست
پیمایش به بالا