تجیهزات

پنبه، بنزین

شرح تست

بنزین بر روی سطح فیلم رنگ قرار گرفته و مقاومت فیلم رنگ بررسی می شود.

استاندارد

ISIRI 2920
ثبت درخواست
پیمایش به بالا