تجیهزات

دستگاه مقاومت در برابر رطوبت ، دستگاه کراس کات

شرح تست

بررسی مقاومت قطعات به جذب رطوبت و بررسی تغییرات ابعادی و وزنی بر اثر پدیده هیدرولیز.

استاندارد

D251075 / D271327 / D475251 / PSAB155260
ثبت درخواست
پیمایش به بالا