تجیهزات

آون ضد اشتعال – ترازوPLC

شرح تست

پس از تست نفوذپذیری نمونه تحت تست استحکام مکانیکی و تست ضربه پاندولی قرار میگیرد.

استاندارد

INSO 10941 / ISIRI 6480
ثبت درخواست
پیمایش به بالا