تجیهزات

دستگاه کشش فشار

شرح تست

نیروی مقاومت در مقابل در آمدن که قطعه باید نیروی 285 تا 315 نیوتن را به مدت 8 ثانیه تحمل کند.

استاندارد

STE 9649631299 / B222810
ثبت درخواست
پیمایش به بالا