تجیهزات

محفظه تاریک

شرح تست

میزان بلوم قطعه در شرایط اتاق تاریک به صورت چشمی بررسی می گردد.

استاندارد

B296120
ثبت درخواست
پیمایش به بالا