تجیهزات

Damping Properties

شرح تست

اندازه گیری میزان جذب صدا و به اصطلاح دمپ صدا بوسیله نرم افزار، نمونه ابعاد 50*50 سانتیمتر بر روی پلیت مخصوص پخته شده و بوسیله نرم افزار برچسب db/sec اندازه گیری می شود.

استاندارد

D45 1375
ثبت درخواست
پیمایش به بالا