تجیهزات

نیرو سنج – فیکسچر

شرح تست

برآورد نیروی بالا پایین آمدن شیشه درون نوار

استاندارد

KES TU019
ثبت درخواست
پیمایش به بالا