تجیهزات

سانتریفیوژ – میکرسکوپ – پلیت مگنت دار

شرح تست

برای تشخیص میزان ریسه کپک بجا مانده در نمونه ابتدا محلول 10درصد نمونه را تهیه و سانتریفیوژ میکنیم ، به فاز جامد مقداری استابلیزر افزوده و در زیر میکروسکوپ قرار میدهیم و پس از تشخیص ریسه های کپک مقدار آن را شمارش می‌کنیم.

استاندارد

4405
ثبت درخواست
پیمایش به بالا