تجیهزات

فورد کاپ (اندازه گیری ویسکوزیته)

شرح تست

اندازه گیری ویسکوزیته سیالات

استاندارد

طبق منوال دستگاه
ثبت درخواست
پیمایش به بالا